ALGEMENE VERKOOPSVOOWAARDEN

1- Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en GIEL BVBA, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

2- Bij bouw, nieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

3- De totaalprijs vermeld op de offerte kan afwijken van de totaalprijs vermeld op de factuur afhankelijk van de werkelijk uitgevoerde vloeroppervlakte, dikte, eventueel bijkomende opties en forfaits ...De werf wordt opgemeten bij beëindiging van de werken en als dusdanig verrekend aan de overeengekomen eenheidsprijzen. Betwistingen van de opgemeten m² moeten ten laatste 8 dagen na uitvoering van de werken aan ons per aangetekend schrijven worden meegedeeld. In aanwezigheid van de klant wordt de oppervlakte dan opnieuw opgemeten.

4- Eventuele uitvoerings- en/of leveringstermijnen worden slechts op indicatieve wijze vermeld. Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, slechte weersomstandigheden, stakingen, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz... die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

5- De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water.

6- Bij PUR-werken dient de klant ervoor te zorgen dat het gebouw winddicht, droog, gestofzuigd/ goed geborsteld is. Indien GIEL BVBA de nodige voorzieningen dient te treffen, zullen deze kosten worden aangerekend.
 
7- PUR hardschuim is een gespoten systeem met twee componenten waar bij toepassing een expansie gebeurt welke de vorm van de ondergrond weergeeft. Het is aldus ten gevolge de PUR-isolatie onmogelijk om op waterpas te werken. Er wordt aldus een tolerantie van ± 1cm in plus of min op de totale dikte toegestaan voor diktes tot en met 5cm, ± 2cm tolerantie in plus of min vanaf 6cm.
 
8- De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.
 
9- Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.
 
10- Betwistingen van de werkzaamheden dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na beëindiging toe te komen per aangetekend schrijven en alvorens de vloerverwarming en/of de chape zijn geplaatst op straffe van niet ontvankelijkheid
 
11- Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden per aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 8 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties.
 
12- Indien de klant de geplande datum niet kan aanhouden dient de klant ons minstens 2 werkdagen vooraf te verwittigen, zo niet wordt er een forfaitaire vergoeding van 250 EUR aangerekend, onverminderd het recht om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.
 
13- Vanaf 1 april 2016 verrekening kilometerheffing

 

Bijzondere leveringsvoorwaarden m.b.t
de PUR-werken

1- Voor uitvoering is een temperatuur noodzakelijk van minimum 5 °C.
 
2- De draagvloer dient droog, stof-, plastiek- en vetvrij te zijn. (ook tussen de leidingen) Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van een goede hechting aan de ondergrond.
 
3- Het gebouw moet wind- en waterdicht zijn. (met ramen incl. glas en deuren of met plastiek)
 
4- Rolluikkasten dienen winddicht gemaakt te worden.
 
5- De meterpas moet duidelijk aangegeven zijn. Als er geen vloerverwarming voorzien is, wordt minimum 7 cm onder de vloerpas vrijgehouden; wanneer er wel vloerverwarming voorzien is, wordt minimum 8 cm onder de vloerpas vrijgehouden. Voor afwijkende vloeropbouw dient dit bij iedere bestelling vermeld te worden.
 
6- Buizen en kabels dienen goed vastgelegd te zijn (om de 1m).
 
7- De profielen van de bezettingswerken mogen niet uitsteken onderaan het bezettingswerk. Indien nodig, gebeurt het correct afzagen door de klant.
 
8- Gespoten PUR is niet geschikt als ondergrond voor noppenplaten of isolatieplaten.
 
9- Op de werf dienen de nodige trappen of ladders aanwezig te zijn, zodat alle verdiepingen veilig bereikbaar zijn.
 
10- Voldoende parkeerplaats. (ca. 13 m) Rekening houdend met dat elke vrachtwagen 90 m slang heeft.
 
11- Indien wij ter plaatse vaststellen dat aan de voorwaarden niet voldaan is en hierdoor de werken niet of maar gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden, wordt er een forfaitaire vergoeding aangerekend van 250 EUR onverminderd het recht een hogere schade aan te tonen en te vorderen.
 
12- Indien het werk maar gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zijn wij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte direct na uitvoering aan te rekenen. En een forfaitaire verplaatsingskost van 250 euro aan te rekenen.
 
13- Het merendeel van de pur-resten wordt na het schuren bijeen geborsteld en meegenomen van de werf. Indien de resten volledig moeten verwijderd worden, kan dit in optie gebeuren.

 

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

1- Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 
2- Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 
3- Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum aan 250 euro.
 
4- Zolang de geleverde werken en/of goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 
5- In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen of diensten op te schorten tot de volledige betaling, inclusief interesten, is voldaan. Vertraging in de betaling van 1 factuur maakt alle andere, ook niet-vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.
 
6- Alle kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling, zoals bv. Kosten van aangetekende zendingen, protestkosten, retour van wissels of van kwitanties, zijn ten laste van de koper.
 
7- In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout, bevoegd.